తెలుగు మనది వెలుగు మనది! తెలుగు మాట్లాడు! తెలుగు వ్యాప్తి చెయ్యి!

Tuesday, April 6, 2021

శ్రీ వేంకటేశ వజ్ర కవచ స్తోత్రమ్


నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకరణ కారణమ్
ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశ శ్శిరో~వతు
ప్రాణేశ: ప్రాణనిలయ: ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరి:

ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమో~పాయోద్దేహం మేవేంకటేశ్వర:

సర్వత్ర సర్వకార్యేషు మంగాంబాజాని రీశ్వర:
పాలయేన్మాం సదా కర్మ సాఫల్యం న: ప్రయచ్చతు

య ఏతద్వజ్రకవచ మభేద్యం వేంకటేశితు:
సాయం ప్రాత: పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయ:

No comments:

Post a Comment